28/02/2022
Pla d'Igualtat ReCrea

El Pla d’Igualtat de ReCrea

A ReCrea estem treballant en la implementació d’un Pla d’Igualtat a la nostra empresa. La igualtat en drets i oportunitats entre dones i homes és una qüestió urgent i està contemplada de forma legal pels diversos òrgans competents. Es tracta d’un principi jurídic universal reconegut per diverses organitzacions que vetllen pels drets humans

En el cas que ens pertoca, les dades assenyalen que el lleure socioeducatiu és un sector clarament feminitzat a conseqüència d’estereotips i rols de gènere. Això es tradueix en certes condicions laborals i tipologies de contracte que tenen conseqüències de precarització a curt i llarg termini per a les dones. Concretament, des de diversos informes com l’Observatori del Tercer Sector, les dones troben una oportunitat en aquest tipus de feines per la facilitat de compaginar-les amb les responsabilitats domèstiques i de cura. Pel que fa a la distribució dels llocs de treball, cal destacar el percentatge més elevat d’homes en comparació a la resta de llocs de treball en l’àmbit de la cuina i, sobretot, essent els únics caps de cuina. Aquest fet respon també als estereotips de gènere i a la professionalització dins del sector.

Des de ReCrea, volem revalorar i donar un espai legítim a la tasca de les cures com la base essencial de la societat i, en concret, de la nostra activitat. Paral·lelament, hem auditat molt detalladament la nostra situació actual com a empresa per poder crear un Pla d’Igualtat que contempli punts de millora i ens apropi a l’assoliment d’una societat molt més equitativa. 

Què és un Pla d’Igualtat dins d’una empresa com la nostra?

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures ordenades, prioritzades i programades, amb l’objectiu de conduir un procés vers l’equitat de gènere en la nostra organització interna. D’aquesta manera, contribuïm a la igualtat real i efectiva de la societat en general.

Quins objectius persegueix el nostre Pla d’Igualtat?

Les desigualtats de gènere es reprodueixen i configuren a través de les estructures formals i informals de les organitzacions mitjançant les regles, polítiques, procediments de treball, normes i relacions espontànies que sorgeixen entre les persones que componen les entitats. És per aquest motiu, que els objectius del Pla d’Igualtat tenen la intenció principal de promoure l’equitat des de la perspectiva de gènere, per tal de generar un canvi en l’organització formal i informal.

Els objectius generals del Pla d’Igualtat que estem treballant a ReCrea són els següents:

 • Formalitzar el compromís de l’empresa en els valors al voltant de la igualtat de gènere.
 • Identificar els obstacles i barreres que dificulten la igualtat de gènere a l’empresa.
 • Incorporar de manera transversal el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna de l’empresa.
 • Enfortir la credibilitat i compromís de l’empresa en el valor de la igualtat de gènere en l’àmbit educatiu a través de la coherència entre el discurs i la pràctica interna.

Els 10 àmbits d’actuació de la nostra proposta de Pla d’Igualtat

Per tal d’assegurar la igualtat a la nostra empresa i poder crear un Pla d’Igualtat adequat a la nostra situació actual, s’han estudiat diversos àmbits: 

 1. La cultura i la gestió organitzativa. Amb l’objectiu de diagnosticar, per una banda, els sistemes de creences que sustenten l’estat actual de la igualtat en el si de l’entitat, i, per altra banda, les facilitats o resistències amb les quals les mesures del pla d’igualtat es pot trobar. 
 1. Les condicions laborals. Analitzar l’estructura i composició de l’equip humà, així com el tipus de jornada laboral i el tipus de contracte per poder diagnosticar discriminacions indirectes, involuntàries i invisibles que afecten les prestacions socials i les pensions de les quals gaudiran les persones treballadores, així com la seguretat i estabilitat laboral.
 1. Accés a l’organització. Estudiar aquesta dimensió ens permetrà vetllar amb insistència amb l’objectiu d’acabar amb la inèrcia social. A més, afavorià l’equiparació del valor i talents de les dones o tasques tradicionalment considerades femenines, l’equitat salarial i la corresponsabilitat.
 1. Formació interna i contínua. Estudiar de quina manera, des de la perspectiva de gènere, es produeix la formació continuada per incidir en la promoció laboral, tant pel que fa a l’assumpció de responsabilitats com salarial. 
 1. Promoció i desenvolupament professional. Amb la finalitat d’estudiar la possibilitat d’accedir a càrrecs de lideratge. Avui dia, els estereotips o prejudicis respecte a les capacitats de les dones encara limiten les seves possibilitats d’accedir a aquests càrrecs. Algunes condicions laborals relacionades amb la conciliació també fomenten aquesta situació de baixa representativitat. Eliminar la segregació vertical és imprescindible per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 1. Retribució. Amb el propòsit de garantir el dret a percebre una remuneració (salari i complements) igual per un treball d’igual valor, tot aconseguint l’equitat salarial. 
 1. Temps de treball i corresponsabilitat. Avaluar aquesta dimensió per tal de disposar de mesures que permetin la conciliació a totes les persones i impulsar que tant homes com dones s’hi acullin. Aquesta dimensió és especialment important per contribuir a una nova organització dels temps de treball més sostenible, així com a la corresponsabilitat de gènere vers les tasques de cures.
 1. Comunicació no sexista. Amb l’objectiu d’implantar les formacions i les mesures de conscienciació necessàries per fer ús d’un llenguatge inclusiu que no reprodueixi estereotips o rols de gènere i que representi a dones i homes per igual. 
 1. Salut laboral. Per tal de reconèixer que la prevenció de riscos laborals aplica de forma diferent a dones i homes, a conseqüència de la segregació per sexe del mercat laboral. 
 1. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Amb l’objectiu de permetre i facilitar que les persones puguin sentir-se segures en el seu ambient laboral, sabent que no es toleren ni encobreixen aquestes actituds, que es prevé el seu desenvolupament i que, en cas de viure una situació d’aquest tipus, sabran on acudir, el camí que seguirà la seva denúncia, i les repercussions que això suposarà per a la persona agressora.

Marc legal i jurídic del nostre Pla d’Igualtat

El Pla d’Igualtat que estem treballant a ReCrea s’emmarca en la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, la llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, els principis de l’estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 14 del principi d’igualtat efectiva i no discriminació per raó de sexe de la Constitució Espanyola. Altres lleis importants en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’Estat espanyol que cal tenir presents són: Llei 30/2003, de 13 d’octubre, Llei 39/1999, de 5 de novembre, Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, Llei 15/2005, de 8 de juliol. 

Tot i que el nostre Pla d’Igualtat encara es troba en fase d’aprovació pel comitè d’empresa, estem molt contentes i contents d’haver arribat fins aquí. Estem segures i segurs que aquestes mesures serviran de referent per altres empreses i col·lectius del nostre sector. Tanmateix, us animem a fer-nos arribar tots els dubtes que us hagin sortit durant la lectura d’aquest article.

Fins a la següent!